Smaller Default Larger

SPØRJEUNDERSØKING OM OPPVEKSTSENTER PÅ ROPEIDHALVØYA

Rådmannen i Suldal er bedt om å utgreie ulike alternativ til oppvekstsenter på Ropeidhalvøya.
Det er difor sendt ut eit spørjeskjema 
til foreldre til barn mellom 0 - 16 år. Undersøkinga er sendt til begge foreldre, som blir bedt om å svare kvar for seg. 

Dette fordi rådmannen ønskjer å få vite meininga til foreldra om plassering av oppvekstsenter på Ropeidhalvøya. 


Me oppmodar ALLE som har fått tilsendt spørjeundersøkinga, om å sende inn svar innan 10.september. 

Svara vil handsamast konfidensielt og vil vere anonymiserte når dei vert lagt fram for politisk handsaming.

Barnehage - skule - oppvekstsenter Ropeidhalvøya

 

 

 

 

   
.
FaceBook